ஜூன் 30, 2022

Biennial report of 28th Div conference


19.06.2022 அன்று சிவகங்கையில் தோழர் முருகானந்தம் நினைவு அரங்கில்  (பெமினா மகால்) நடைபெற்ற 28வது கோட்ட மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இராண்டு அறிக்கை

                                         Biennial report of 28th Div conference 

கருத்துகள் இல்லை: