ஆகஸ்ட் 25, 2014

A comparison table of DA rates from 01.01.1996 with the DA rates from 01.01.2006

           DA rates  for reference from 01.01.1996 onwards upto                                                 01.07.2014

DA rates from 01.01.1996 to 31.12.2005

DA rates from 01.01.2006 onwards
1.1.1996
0

1.1.2006
0
1.7.1996
4

1.7.2006
2
1.1.1997
8

1.1.2007
6
1.7.1997
13

1.7.2007
9
1.1.1998
16

1.1.2008
12
1.7.1998
22

1.7.2008
16
1.1.1999
32

1.1.2009
22
1.7.1999
37

1.7.2009
27
1.1.2000
38

1.1.2010
35
1.7.2000
41

1.7.2010
45
1.1.2001
43

1.1.2011
51
1.7.2001
45

1.7.2011
58
1.1.2002
49

1.1.2012
65
1.7.2002
52

1.7.2012
72
1.1.2003
55

1.1.2013
80
1.7.2003
59

1.7.2013
90
1.1.2004
61

1.1.2014
100
1.4.2004**
111.7.2004
14

1.7.2014
107
1.1.2005
17

1.1.2015

1.7.2005
21

1.7.2015**50% of DA converted
  as DP from 1.4.2004

கருத்துகள் இல்லை: