ஆகஸ்ட் 25, 2014

Method of calculation of Dearness Allowance (DA) from 01.07.2014

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers - CPI(IW) for the month of June 2014 jumped from 244 to 246. Consequently the DA will be hiked from 100% to 107% 
The Calculation sheet for this hike in DA rate is given .
Month
AICPI
Total of 12 months
twelve monthly average
% increase over115.76 for DA
Actual DA
DA from
Dec-12
219
2512
209.33
80.83
80
01.01.2013
Jan-13
221
2535
211.25
82.49
82
Feb-13
223
2559
213.25
84.22
84
Mar-13
224
2582
215.17
85.87
85
Apr-13
226
2603
216.92
87.38
87
May-13
228
2625
218.75
88.97
88
Jun-13
231
2648
220.67
90.62
90
01.07.2013
Jul-13
235
2671
222.58
92.28
92
Aug-13
237
2694
224.50
93.94
93
Sep-13
238
2717
226.42
95.59
95
Oct-13
241
2741
228.42
97.32
97
Nov-13
243
2766
230.50
99.12
99
Dec-13
239
2786
232.17
100.56
100
01.01.2014
Jan-14
237
2802
233.50
101.71
101
Feb-14
238
2817
234.75
102.79
102
Mar-14
239
2832
236.00
103.87
103
Apr-14
242
2848
237.33
105.02
105
May-14
244
2864
238.67
106.17
106
Jun-14
246
2879
239.92
107.25
107
01.07.2014

கருத்துகள் இல்லை: