பிப்ரவரி 25, 2014

ANNEXURE I

                                             UR  SC   ST   PH*    TotalNo. of vacancies                     3     2      0      0        5Filled                                      2     0       0     0        2  Unfilled                                 1     2       0     0        3

S. No. Name of the
Candidates &
DesignationCategory                     OMRKIT NO.                            Paper I   Paper II    Total Remarks

1 U.Alagappan
Postman, Kallal So      GEN 518422         46          62               108
2 R.M.Ramanathan
Postman, Paganeri SO GEN 518427        42         66               108

Adjusted against UR  vacancy  SIVAGANGA-2928  2013 LGO vacancies


தோழர்கள்  U.Alagappan  ,R.M.Ramanathan  இருவரும் LGO EXAM ல் CLARK  வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள்  நம்து கோட்டசங்கம்  இருவரையும வாழ்த்துகிறது 

கருத்துகள் இல்லை: