டிசம்பர் 19, 2015

Monthly meeting

Dear comrades,

The Monthly meeting for the month of December with SPOs,Sivaganga  is expected to be held on next week. All are requested to send your views/ Subjects to me on or  before  21.12.2015

                                                       Nagalingam-9443976740
                                                     NFPE P3 Dvn secretary
                                                     Sivaganga Division-630561

கருத்துகள் இல்லை: